និយ័តករអាជីវកម្មអចលនវត្ថុ និងបញ្ចាំ ជូនដំណឹងពីការលើកលែងការផាកពិន័យ ផ្សេងៗ

ចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋាន និងអគារសហកម្មសិទ្ធិ រយៈពេល ១ឆ្នាំ ដោយចាប់ផ្តើមអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ

#ams1minute

ads banner