រយៈពេល៤ខែដំបូង ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ កំពង់ផែសមុទ្រទទួលបានការដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងផលិតផលទូទៅឆ្លងកាត់ កើនឡើងប្រមាណ២៥.០៥ភាគរយ

អត្ថបទដោយ៖
Kien Sereyvuth

ព្រះសីហនុ៖ ការរីកលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ព្រមទាំងវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀត រួមមាន ដូចជាវិស័យឧស្សាហកម្ម កសិកម្ម និងសំណង់ជាដើម នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ បាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យមាននូវលំហូទំនិញចេញ និងចូលកើនឡើងយ៉ាងច្រើន នៅតាមមាត់ច្រកកំពង់ផែសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជា នារយៈពេល៤ខែដំបូងនៃឆ្នាំ២០១៨នេះ។

Kien Sereyvuth
Kien Sereyvuth
IT Technical Support
ads banner
ads banner
ads banner