កម្ពុជា ២០៥០ ប្រធានបទ: ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ដ និងចរន្ដសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2021

អត្ថបទដោយ៖
Kien Sereyvuth

កម្ពុជា ២០៥០ ប្រធានបទ: ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ដ និងចរន្ដសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2021

វាគ្មិន: លោក បណ្ឌិត ឆេង គឹមឡុង អនុប្រធានវិទ្យាស្ថាន ចក្ខុ វិស័យ អាស៊ី (AVI)

Kien Sereyvuth
Kien Sereyvuth
IT Technical Support
ads banner
ads banner
ads banner