ប្រាក់ព្យ៉ាស់ត្រូវបានបោះផ្សាយដោយបារាំង ដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ឥណ្ឌូចិន និងចេញផ្សាយដោយធនាគារឥណ្ឌូចិននៅឆ្នាំ១៨៧៨ ចរាចរនៅតុងកឹង អណ្ណាម កូសាំងស៊ីន ឡាវ និងកម្ពុជា

- Advertisement -spot_img

ដល់ឆ្នាំ១៩៥៤ ទើបមានការបង្កើត ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ហើយមានការបោះផ្សាយប្រាក់រៀលនៅឆ្នាំ១៩៥៥។

ប្រភព៖ សារមន្ទីរព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន

ព័ត៌មានពេញនិយម

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img