សារអប់រំស្ដីពី អាកប្បកិរិយារបស់កុមារ និងក្មេងជំទង់ ក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាក នៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩

- Advertisement -spot_img

សារអប់រំស្ដីពី អាកប្បកិរិយារបស់កុមារ និងក្មេងជំទង់ ក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាក នៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ៕

ហេង វណ្ណា
លោក ហេង វណ្ណា តួនាទីជាអ្នក គ្រប់គ្រងព័ត៌មានពេលព្រឹក ព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍ និង ឯកសារនយោបាយ ព្រមទាំងអាចកាត់-ត វីដេអូ បង្ហោះព័ត៌មានលើគេហទំព័រ ថត រាយការណ៍ព័ត៌មាន។ គាត់ មានទំនាក់ទំនងការទូតល្អ ជាមួយអង្គភាព ស្ថាប័នផ្សេងៗ នៅកម្ពុជា គុណសម្បត្តិទាំងអស់នេះ នឹងផ្ដល់ជូនមិត្តអ្នកអាននូវព័ត៌មាន ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និង ចំណេះដឹងថ្មីៗ៕
- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍សំខាន់

ព័ត៌មានទូទៅ

ប្រធានបទពេញនិយម

- Advertisement -spot_imgspot_img

របាយការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានទូទៅ