លោក ចូ បៃដិន៖ ពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណមួយ១លាននាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

លោក ចូ បៃដិន៖ ពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណមួយ១លាននាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

ads banner