លោក គីម ជុងអ៊ុន អំពាវនាវឱ្យចាត់វិធានការណ៍ជាបន្ទាន់ ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩ ខណៈមានករណីស្លាប់ដំបូងបំផុត

លោក គីម ជុងអ៊ុន អំពាវនាវឱ្យចាត់វិធានការណ៍ជាបន្ទាន់ ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩ ខណៈមានករណីស្លាប់ដំបូងបំផុត

ads banner