ទំព័រដើមព័ត៌មានចិនជំរុញឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលើកកម្ពស់សន្តិភាព និងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ក្នុងកំលុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិក-អាស...

ចិនជំរុញឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលើកកម្ពស់សន្តិភាព និងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ក្នុងកំលុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិក-អាស៊ាននាពេលខាងមុខ

ចិនជំរុញឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលើកកម្ពស់សន្តិភាព និងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ក្នុងកំលុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិក-អាស៊ាននាពេលខាងមុខ

- Advertisement -spot_img
spot_img

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម