ចិនជំរុញឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលើកកម្ពស់សន្តិភាព និងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ក្នុងកំលុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិក-អាស៊ាននាពេលខាងមុខ

ចិនជំរុញឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលើកកម្ពស់សន្តិភាព និងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ក្នុងកំលុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិក-អាស៊ាននាពេលខាងមុខ

ads banner