វីដេអូ៖ ឆ្នាំ ២០១២ ប្រវត្ដិសាស្រ្ដលើកទី១ របស់កម្ពុជាដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Obama មកជួបប្រជុំនៅកម្ពុជា

ly-bunheng
ly-bunheng
លី ប៊ុនហេង ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្ដិការទូទៅនៃកម្មវិធីសច្ចធម៌ប្រវត្ដិសាស្រ្ដ
ads banner
ads banner
ads banner