៦នាក់ពុលត្រីក្រពតនៅកំពង់ឆ្នាំង (Video Inside)

ករណីពុលត្រីក្រពត បានកើតមានទៀតហើយ។ ករណីពុលត្រីក្រពតនេះ បានកើតឡើងនៅក្នុងស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។ មន្ត្រីជំនាញបានថ្លែងថា ក្នុងចំណោមត្រីក្រពតចំនួន ១០ប្រភេទ, ត្រីក្រពត ៥ប្រភេទ គឺជាប្រភេទត្រី ដែលមានជាតិពុល។ អប្សរាណិតរាយការណ៍

ads banner