៦ខែអនុម័តអនុម័តគម្រោងបណ្តាក់ទុន ១៩០ តម្លៃ ៣ពាន់ ២០០លានដុល្លារ (Video Inside)

គម្រោងវិនិយោគថ្មីចំនួន ១៩០គម្រោង ដែលជួយបង្កើតការងារបានចំនួន ១៦ម៉ឺន ៨ពាន់ ៥៧២កន្លែង ត្រូវបានអនុម័តក្នុងរយៈពេល៦ខែដើមឆ្នាំឆ្នាំ២០២៤នេះ។ រាជរដ្ឋាភិបាលអាណ្ណត្តិទី៧ នៃរដ្ឋសភា បានដាក់ចេញនូវចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣០ ក្នុងការនាំប្រទេសជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ និងនៅក្នុងឆ្នាំ២០៥០ ជាប្រទេសដែលមានចំណូលកម្រិតខ្ពស់។ អប្សរាណិតរាយការណ៍

ads banner