ទំព័រដើមOne-Minuteអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ចំនួន ៣៤នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៧៣នាក់ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

អត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ចំនួន ៣៤នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៧៣នាក់ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

១១ មិថុនា ២០២១

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍សំខាន់

ព័ត៌មានទូទៅ

ប្រធានបទពេញនិយម

- Advertisement -spot_imgspot_img

របាយការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានទូទៅ