ទំព័រដើមOne-Minuteរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះ ខារ៉ាអូខេ រង្គសាល និងឌីស្កូតែក រយៈពេល ៧ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ង...

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះ ខារ៉ាអូខេ រង្គសាល និងឌីស្កូតែក រយៈពេល ៧ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ វិច្ឆិកា-៥ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

- Advertisement -spot_img
spot_img

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម