រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះ ខារ៉ាអូខេ រង្គសាល និងឌីស្កូតែក រយៈពេល ៧ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ វិច្ឆិកា-៥ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទដោយ៖
AMS OneMinute

ads banner