តុលាការកំពូលអង់គ្លេសថា ស្កុតឡែនគ្មានអំណាចធ្វើប្រជាមតិថ្មីសុំឯករាជ្យភាពផ្ទាល់ខ្លួន ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសឡើយ

អត្ថបទដោយ៖
AMS OneMinute

សំណើធ្វើប្រជាមតិឡើងវិញនេះ កើតឡើងដោយសារការផ្លាស់ប្តូរទិដ្ឋភាពនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប (Brexit) ដែលប្រជាជនស្កុតឡែនភាគច្រើនជំទាស់ – AP News

#ams1minute

ads banner