រឿងព្រេង

រឿងនិទាន “មនុស្សលោភ”

រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា​ មាស សុភាព

រឿងនិទាន “ចចក និងអណ្តើក”

រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស សុភាព

រឿងសុភាទន្សាយ (ភាគ៣ជាភាគបញ្ចប់)

… និយាយពីទន្សាយការរួចអំពីអន្ទាក់តាចាស់នោះហើយបោលទៅពួននឹងគុម្ពរពាក់មួយ។ ពេលនោះមានខ្លាវាមួយមកឃើញទ...

រឿងសុភាទន្សាយ (ភាគទី២)

…គិតហើយក៏ហែលច្រាសទឹកទៅវិញ។ ទន្សាយឃើញហើយវាថា​”យើ! មើលនែអាក្រពើ អាឯងមកបញ្ឆោតអញ កុំអាបញ្ឆោតមិនបាន...

រឿងសុភាទន្សាយ (ភាគទី១)

ដំណាលពីរឿងទន្សាយ កាលពីរត់អំពីអណ្តូងទៅនោះ ទៅឈប់នៅជិតភូមិមានយាយចាស់ម្នាក់ទូលចេកទៅលក់ ទន្សាយឃើញគិ...
error: Content is protected !!