ពុទ្ធសាសនា

ព្រះពុទ្ធដីកា “សុត្តន្តបិដក ទីឃនិកាយ ១៦/១៩៦”

សមាធិដេលអប់រំដោយសីលហើយ រមែងមានផលច្រើន មានអានិសង្សច្រើន បញ្ញាដែលអប់រំដោយសមាធិហើយ រមែងម...

ពុទ្ធដីកា៖ ជាឱវាទដ៏ល្អប្រសើរធ្វើឱ្យមនុស្សចាកចេញពីអំពើបាប និងមានចិត្តស្ងប់

បាបតែងតែឱ្យផលជាទុក្ខ បុណ្យកុសលតែងឱ្យផលជាសុខ ឯការជម្រះចិត្តរបស់ខ្លួនឱ្យស្អាតនោះ តែង...
error: Content is protected !!