ទំព័រដើមវីដេអូឯកសារ

វីដេអូឯកសារ

ព្រះពុទ្ធដីកា “សុត្តន្តបិដក ទីឃនិកាយ ១៦/១៩៦”

សមាធិដេលអប់រំដោយសីលហើយ រមែងមានផលច្រើន មានអានិសង្សច្រើន បញ្ញាដែលអប់រំដោយសមាធិហើយ រមែងម...
error: Content is protected !!