ទំព័រដើមនិទានកថា

និទានកថា

រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៣២ )

(ព្រះនាងខត្តិយាណី) កាមាប្រឹងទប់សំដីទ្រគោះឡកឡឺយនេះ រួចសំឡឹងឡោះងតឹងស្ទើរច្រាលពីដើមទ្រូង ថាៈ​ ...

រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៣២)

(ព្រះនាងខត្តិយាណី) កាមាប្រឹងទប់សំដីទ្រគោះឡកឡឺយនេះ រួចសំឡឹងឡោះងតឹងស្ទើរច្រាលពីដើមទ្រូង ថាៈ​ ...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៣១)

(ព្រះនាងខត្តិយាណី) មានន្ទដឹងខ្លួនបើកភ្នែក ក្រោកអង្គុយឡើង។ ក្នុងកេសាអ្នកហាក់ធីងធោង ដូចមនុស្ស...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៣០)

បើយើងហ៊ាន ខ្មាំងខ្លាចយើងវិញ ។ នៅពេលតស៊ូ ឬខ្មាំងសម្លាប់យើង ឬយើងសម្លាប់ខ្មាំង។ មានតែពីរយ៉ាងនេះទេ...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ២៩)

មានន្ទជិះសេះយ៉ាងលឿនស្លុងបោលសំដៅទៅទិសខាងជើងកាត់ព្រៃមួយយ៉ាងធំដែលសម្បូរពោពាសទៅដោយរុក្ខជាតិធំតូច។ ...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ២៨)

សានក៏ស្ទុះ ទៅលើកជណ្ដើរផ្ទះរបស់អ្នកស្រុកម្នាក់ យកមកផ្អែកលើទ្វារ។ នាយសានឡើងជណ្ដើរភ្លាម ឥតបង្អង់។...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ២៧)

    អូ ! អូ ! អូ !បាទ ! នាងនោះល្អ ចិត្ដក៏ល្អទៀត គេថាឲ្យខ្ញុ...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ២៦)

មានន្ទនៅស្ងៀម យកដៃម្ខាងកាន់ស្មានាយគី ។ អាកប្បកិរិយានេះ ធ្វើឲ្យនាយគី រឹតតែឆ្ងល់ទៅទៀត ។ ភ្នែក ដែ...
error: Content is protected !!