ទំព័រដើមនិទានកថា

និទានកថា

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៤៨)

ស្នេហាលើទូក           ធីតាសួរធ្វើរាយមាយថាៈ​ ...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៤៧)

(ស្នេហាលើទូក)           នាងកែវមណីឡើងស្លាំងបបូរ...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៤៦)

(ស្នេហាលើទូក) នារីព្រឺក្នុងចិត្តដោយនឹកថា វិធានការនេះសំខាន់រើមិនរួចមែនតែនាងសើចយ៉ាងរីករាយៈ ...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៤៥)

(ស្នេហាលើទូក)           អារុណឆ្លេឆ្លា មើលទៅក្រ...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៤៤)

រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន ភាគទី៤៥ (ស្នេហាលើទូក)         ...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន​ (ភាគ៤៣)

(ស្នេហាលើទូក) នៅក្នុងបន្ទប់មួយដ៏ធំល្វឹងល្វើយ ភ្ញៀវទាំងអស់អង្គុយលើកៅអីត្រៀបត្រាមើលស្រីរាំ ក្...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៤២)

រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន ភាគទី៤២ (ស្នេហាលើទូក)         ...
error: Content is protected !!