ពាក្យបណ្ដៅខ្មែរ

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ#៥៤៖ អណ្តូងប្រាំមួយ ច្រកមិនចេះពេញ តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ ឃ. មាត់ ភ្នែក ច្រមុះ ត្រចៀក
error: Content is protected !!