ពាក្យបណ្ដៅខ្មែរ

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ៖ ៣.ហាលស្រូវលើចុងរកា អ្នកឥតប្រាជ្ញាសាស្រូវមិនអស់

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ គ. មើលសាស្រ្តា រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស សុភាព

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ៖ ១.កេះឆ្អឹងជំនី ស៊ីគល់បបុស ឱបដៃវៃពោះ បរសេះកាត់ត្រឡោក

ចម្លើយត្រូវ៖ ឃ. កេះចាប៉ី, ផ្លុំខ្លុយ, គោះស្គ និងគូតទ្រ
error: Content is protected !!