ពាក្យបណ្ដៅខ្មែរ

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ៖ ១៧.លាជមួយចង្អេរ រាយគ្រប់ស្រុក តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖  ខ. ផ្កាយ រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស សុភាព

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ៖ ១៦. រាំងអើយរាំងរេ រាំងដុះកណ្តាលទន្លេជាហៅរាំងអី

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖  ឃ. រាំងព្រួល រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស សុភាព

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ៖ ១៥. រុក្ខាព័ទ្ធចុង មច្ឆាពូនក្នុង ពូនប្របអគ្គី

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖  ឃ. តម្បុតត្រី រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស សុភាព

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ៖ ១៤. ក្ងក់ដូចទង់ ក្ងង់ដូចត្មាត រកស៊ីសង្វាត រកពោះដាក់គ្មាន

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ គ. កណ្តៀវ រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស សុភាព

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ៖ ១២. កូនអូរតូចមួយ បងមិនហ៊ានឆ្លង ស្រីពៅមាសបង ឆ្លងទៅឆ្លងមក

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ ខ. ត្រល់សំរាប់ត្បាញ រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស សុភាព

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ៖ ១១. កាត់កឥតឈាម កាត់ដៃឥតម្រាម ពុះទ្រូងឥតថ្លើម

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ ឃ. កាត់អាវ រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស សុភាព

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ៖ ៨. សត្វមួយមកពីស្រុកលិច កន្ទុយខ្វិចៗស៊ីក្បាលមនុស្ស

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ ខ. កន្ត្រៃ រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស សុភាព
error: Content is protected !!