ពាក្យបណ្ដៅខ្មែរ

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ #១២៣៖ ស៊ីតាមចំពុះ ជុះតាមស្លាប តើជាអ្វី?

ក្នុងចំលើយបួនខាងក្រោមនេះ មានចម្លើយតែមួយគត់ដែលត្រឹមត្រូវ ម្លើយត្រឹមត្រូវនៅទីនេះ៖​ https://y...
error: Content is protected !!