ទំព័រដើមប្រវត្តិសាស្ត្រសិលាចារឹកមិនស្គាល់ប្រភព នៅមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

សិលាចារឹកមិនស្គាល់ប្រភព នៅមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

សិលាចារឹកដែលលើកយកមកសិក្សានៅទីនេះ រក្សាទុកនៅក្នុងមន្ទីរវប្បធម៌និង​វិចិត្រ​​សិល្បៈខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ ផ្ទាំងចារឹកជាប្រភេទថ្មស្រទាប់ឬថ្មថ្លើមអណ្ដើកមួយនេះ ទំនង​ជា​មេ​ទ្វារ​ប្រាសាទ​សម័យមុនអង្គរដែលពុំដឹងប្រភពថាមកពីណានោះឡើយ។ លើសពីនេះ ក៏ពុំមាន​ឯកសារ​កត់​ត្រា​អំពីប្រវត្តិនិងកាលបរិច្ឆេទនៃការរកឃើញ និង​ពេលវេលាយកមករក្សា​ទុក​នៅ​ក្នុង​មន្ទីរ​នេះឡើយ។ ផ្ទាំងចារឹកនេះ ជាថ្មមួយផ្ទាំងនេះ​បាក់ផ្នែកខាងលើនិង​ផ្នែកខាង​ឆ្វេង នៅសល់​អក្ស​រ​ចារឹក​ចំនួន​​៨បន្ទាត់ ចារជាភាសាខ្មែរបុរាណ។ អត្ថបទដែលនៅសល់​អាច​ចែកបានជាពីរ​ផ្នែក​ ដោយ​សារមានគម្លាត​ចន្លោះទំនេរ​ប្រហែល៨ស.ម. រវាងផ្នែកទីមួយ​ដែលមានចំនួន​៧​បន្ទាត់ និងផ្នែកទីពីរ​ដែលមានចំនួនមួយបន្ទាត់។ សិលាចារឹកនេះ ពុំមា​ន​ចុះ​ឬ​សល់​កាល​បរិច្ឆេទ​​ឡើយ ប៉ុន្តែតាមទម្រង់តួអក្សរ គួរតែស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងស.វ.ទី៧ នៃគ្រិស្ដសករាជ។

សិលាចារឹកមិនស្គាល់ប្រភពនៅមន្ទីរវប្បធម៌ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

សិលាចារឹកមួយផ្ទាំងនេះ ពុំទាន់មានចុះលេខបញ្ជីសារពើភណ្ឌសិលាចារឹកខ្មែរ (K.) នៅឡើយ។ អត្ថបទផ្នែកទីមួយ និងផ្នែកទីពីរ គឺជាបញ្ចីកត់ត្រា​ដង្វាយ​ប្រភេទ​ផ្សេង​គ្នា ចំពោះ​ប្រាសាទ។ នៅផ្នែកទីមួយដែលនៅសល់ គឺជា​បញ្ជីឈ្មោះខ្ញុំបម្រើប្រាសាទប្រុសស្រី​ និងផ្នែកទីពីរ គឺជាបញ្ជី សត្វគោ ដើមស្លា ដើមដូង ដែលថ្វាយចំពោះព្រះឬប្រាសាទ​ដែល​យើង​ពុំស្គាល់ឈ្មោះ។

អំណានសិលាចារឹកជាអក្សរបច្ចុប្បន្ន

១- – – [ញ​្រ] {១២?} (ក្ញុំ)កុអំទុះកោ[ន៑កុកុ] {៥?}

២- – – (កុ)រុង៑កុរនោចរូកោ[ន៑កុកុ​្រ-]យោរ៑កុវ្រេង៑វោំវៃយ៑កោ[ន៑កុ] {២?} [[កុ]]

៣- – – ាហ្វ៑កុកញ៑ចុស៑កុស្មៅកុគទ្ទរុកោន្កុវាកន្ដេក៑វាជ្លោយ៑កុស្រឥ[[ប៑]] [កុ] – –

៤- – – -៑កុត្វោត៑កោន៑កុវាសឧយ៑កុកទោច៑វាក្លង៑អរស៑កុភុម៑កោន៑(កុ)

៥-  [វា/កុក]ន្ទិន៑វាភោគទវ៑កុចន៑កុសាមិនីកោន៑កុកុឧវ៌្វឝីកុរាមតីកុត្រោន៑កុ

៦- – – កោន៑កុវាត្រក៑កុកវេង៑កុទិន៑កោន៑កុសំបុហ៑ក្ញុតសិវាក្សាយ៑វាក

៧- – -​ [វា]ករទេវវាសអប៑វាត្មេង៑វាសេង៑ទៃវ

[ចន្លោះ]

៨- – – -​​ មន៑[ឱ]យ៑តវ្រះ១០ ត្មុរ៑ភៃយ៑ ស្លាភេយ៑ត្នេំ ១០ តោង៑ភៃយ៑

សេចក្ដីប្រែសម្រួល

 (១-៦) អ្នកបម្រើ(ស្រី) កុអំទុះនិងកូនរបស់នាង…, កុរុង, កុរនោចរូនិងកូនរបស់នាងគឺ​កុ​-យោរ, កុវ្រេងវោំវៃយនិងកូនរបស់នាង…, កុកញ្ចុស, កុស្មៅ, កុគទ្ទរុនិងកូនរបស់នាងគឺ​វា​កន្ដេក វាជ្លោយ, កុស្រឥប, កុត្វោកនិងកូនរបស់នាងគឺវាសឧយ កុកទោច វាក្លងអរស, កុភុមនិងកូនរបស់នាងគឺកុ…, កុ/វាកន្ទិន វាភោគទវ កុចន, កុសាមិនីនិងកូនរបស់នាងគឺកុឧវ៌្វសី, កុរាមតី, កុត្រោន, កុ…, … កូនរបស់នាងគឺវាត្រក, កុកវេង, កុទិននិងកូនរបស់នាងគឺសំបុហ​​។

(៦-៧) ខ្ញុំបម្រើប្រុស​ គឺ​វាក្សាយ, វា…, វាករទេវ, វាសអប, វាត្មេង, វាសេងទៃវ។

(៨) …ដែលថ្វាយចំពោះ​ព្រះចំនួន១០, គោ២០ក្បាល, ស្លា២០ដើម, (…១០?), ដូង២០(ដើម)។

វាក្យសព្ទ​     

កុ                ឋានន្តរនាមសម្គាល់អ្នកបម្រើភេទស្រី នៅសម័យមុនអង្គរ។

វា                ឋានន្តរនាមសម្គាល់អ្នកបម្រើភេទប្រុស នៅសម័យមុនអង្គរ។

កោន៑កុ        កូនរបស់កុ។

ក្ញុំតសិ          អ្នកបម្រើជាមនុស្សប្រុស។ (សិ = ប្រុស, បុរស)។

ត្មុរ៑               គោ។

ត្នេំ              (តេំ + [-ន៑-]) ខ្នាតដើមឈើ, ដើម។ ឧ. ស្លាត្នេំ១០ = ស្លា១០ដើម។តោង៑           ដើមដូង។

សំណៅផ្ដិតសិលាចារឹកមិនស្គាល់ប្រភពនៅមន្ទីរវប្បធម៌ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

————————–

Unknown Inscription at the Department of Culture and Fine Arts, Kampong Speu Province

The inscriptions mentioned here are kept in the Department of Culture and Fine Arts of Kampong Speu Province. This inscription is a type of layered stone or black basalt stone and probably is the door part of a pre-Angkorian temple whose origin is unknown.

In addition, there is no information on the story and the finding date, and the time of keeping this inscription in this department. This inscription was broken on the upper part and on the left side, there are 8 lines of inscriptions in the ancient Khmer language. The rest of the text can be divided into two parts with each gap about 8 cm in between. The first part has 7 lines and the second part which has one line. The inscription does not do the inventory or remain the date, but in the alphabetical form, it should date in the 7th century.

This inscription does yet have an inventory of the Khmer Inscription (K.). The first and second texts are a list of the different types of offerings to the temple. The first part is a list of male and female temple slaves and the second part is a list of cows, areca palm, and coconut trees dedicated to gods or temples that we unknow the name of.

អត្ថបទដោយ៖ លោក ហ៊ុន ឈុន តេង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

អត្ថបទផ្សេងទៀត

- Advertisement -spot_img

បណ្ដាញសង្គម

18,489FansLike
191,100FollowersFollow
10,300SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!