ទំព័រដើមប្រវត្តិសាស្ត្រសិលាចារឹកភូមិសំបួរ K.៦៦៤

សិលាចារឹកភូមិសំបួរ K.៦៦៤

សិលាចារឹកមួយផ្ទាំងនេះ បានរកឃើញនៅ​ទួលស្ពឺ ភូមិសំបួរ អតីតស្រុកភ្នំពេញ​ ខេត្តកណ្ដា​ល បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវនឹងភូមិសំបួរ សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ។ ពុំមានឯកសារ​បញ្ជាក់​អំពី​ទីតាំង និងបុរាណវត្ថុផ្សេងៗទៀត នៅទីតាំងរកឃើញនោះឡើយ ពោល​គឺ​មានត្រឹមរបាយការណ៍យកសិលាចារឹកនេះ ចូលមក​សារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញ កាល​ពីឆ្នាំ​១៩​៣​០ ប៉ុណ្ណោះ។ តាមរយៈ​គេហទំព័រ​ផែនទី​បុរាណដ្ឋាននៃប្រទេសកម្ពុជា (CISARK) សន្និដ្ឋាន​ថា​សិលាចារឹកនេះរកឃើញនៅតាំង វត្ត​សំបួរ​មាស​ ដែល​នៅទីនោះ​មាន​បំណែក​បល្លង្ក​មួយ ជើងទម្រថ្មភក់ និងគ្រុឌ ព្រមទាំងសិលាចារឹកមួយផ្ទាំងនេះ។

ក្នុងឆ្នាំ​១៩៥៣ លោក ហ្សក សេដេស បានសិក្សានិងចុះផ្សាយអត្ថបទសិលាចារឹកនេះ​ នៅក្នុងសៀវភៅសិលាចារឹកនៃប្រទេសកម្ពុជា (Inscriptions du Cambodge) ក្បាលទី៥ របស់​លោក​។ ចំណែក​លោក ហ្វីលីព ជេន្នើរ ក៏បានសិក្សាអត្ថបទសិលាចារឹកនេះផ្សាយជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ដែរ ដែលការសិក្សារបស់លោក​ពឹងផ្អែកសំខាន់​លើ​​ឯកសារ​របស់​លោក សេដែស​។

អត្ថបទ​សិលាចារឹកនេះ ចារនៅលើថ្មស្រទាប់ ដែល​ជាប្រភេទថ្មនិយមប្រើនៅសម័យអង្គរ និងរចនារូបរាង​បែបសន្លឹកសីមា ប៉ុន្ដែ​ការ​រចនានោះ​ពុំបាន​ល្អស្អាតប៉ុន្មានទេ។ ចំពោះ ការ​ចារអក្សរវិញ មានការ​ផ្ទាត់ដាច់ផ្ទៃថ្មជាច្រើនអន្លើផង។ អត្ថបទមានចំនួន​១៤បន្ទាត់ សរសេរជាភាសាខ្មែរបុរាណសម័យមុនអង្គរ ពុំមានចុះកាលបរិច្ឆេទ​ឡើយ ប៉ុន្តែ​តាម​​ទម្រង់តួអក្សរ​ ឬបុរាណលេខន៍ វាគួរតែស្ថិតនៅក្នុងរវាងស.វ.ទី៧-៨។ អត្ថន័យសំខាន់នៃ​អត្ថបទនេះ គឺជាបញ្ជី​ខ្ញុំបម្រើ ដីស្រែ និងគោ ​ជាបុណ្យ​របស់​ម្រតាញ​កុមារស្វាមី ដែល​ថ្វាយចំពោះ​ប្រាសាទ​ព្រះ​គម្ដែងអញ​តិលកេសូរ។ ចំពោះអ្នកបម្រើភេទស្រី យើងឃើញអ្នកខ្លះ​មាន​កូន និងចៅ​មកធ្វើការជាមួយផង។

សិលាចារឹកភូមិសំបួរ K.៦៦៤

អត្ថបទដើមជាអក្សរខ្មែរទំនើប

១- អំនោយ៑ម្រតាញ៑​កុមារ​ស្វាមិ​ឰតវ្រះកម្រតាង៑អញ៑​តិល

២- កេឝ្វរ​·តាញ៑​គិុតយជមានតវ្រះក្លោញ៑បោញ៑​·ក្លោញ៑សំវោក៑

៣- ឯកាវលិ·តាង៑កន្មេង៑·គេយជមាន​វ្រះគេចុះតងៃវ្រហ្ហ

៤- ក្ញុំវ្រះតឃោទវាអំវិលឝាខ·វាឆត៑·វាភរ៑ក្លា·វាត្មញ៑·

៥- វាលទុ·វាមណ្ឌា·វាត្វោ-៑·វាកុកះ·វាអំបិក៑·វាត្យោន៑·វា

៦- សំវេរ៑·វា(គ្មា/ស្មា)ស៑·វាត្វៃ·កុនយនី១កោន៑កុ៤ចៅកុ២

៧- កុជំវុលី១កោន៑កុ៤កុចន្ទ្រលេខ១កោន៑កុ៤កុ-

៨- ក១កោន៑កុ៦ចៅកុ៤កុអ្នង៑១កោន៑កុ៤កុកិសរ៑(១)

៩- កោន៑កុ៤កុមញ្ជរី១កោន៑កុ២កុជ្មហ៑សេង៑១កោ(ន៑)

១០- កុ២កុភ្រមរី១កោន៑កុ២កុកត្តិលី១កុស្រី១កុតិ(លិ)

១១- វាច្កប៑១កុកុកះ១កុរំនោច៑វ្រះ១ក្ញុំប្រទាន(កុ-)

១២- ន្ទហ្ហរូ១កុរង្គឝ្រីយ១ស្រេសន្រេ៧ត្មុរ៑៨០

១៣- (ស្រេ)មាន៑ជាហ្វឰស្តុក៑​ស្លាង៑ទ្រោង៑​ច្បរ៌វេរ៑ស[ន្រេ]

១៤- –វះវុន៑ស្រេវ្រៃយ៑ក្រាយ៑ស្រេប្រសាន៑–

អត្ថបទប្រែសម្រួល

(១-២) អំណោយ(/តង្វាយ)របស់ម្រតាញ​កុមារស្វាមី ​(ថ្វាយ)ចំពោះព្រះគម្ដែងអញ​តិលកេសូរ​។

(២-៣) អ្នកដែលជាយជមាន​ចំពោះព្រះគឺក្លោញបោញ ក្លោញ​សំវោកឯកាវលី (និង)តាងកន្មេង។ អ្នកទាំងនេះគឺ​ជាយជមានព្រះ និងជាអ្នកកត់ត្រា(នា)​ថ្ងៃសីល។

(៤-១១) អ្នកបម្រើ​ព្រះ​ ដ៏ជាបុរស​(មាន) វាអំពិលសាខ វាឆត វាភរក្លា វាត្មញ វាលទុ វាមណ្ឌា វាត្វោ- វាកុកះ វាអំបិក វាត្យោន វាសំវេរ វាគ្មាស វាត្វៃ (និងជាស្រ្តីមាន)កុនយនី១ កូន៤ និងចៅ២ កុជំវុលី១ កូន៤ កុចន្ទ្រលេខ១ កូន៤ កុ-ក កូន៦ និងចៅ៤ កុអ្នង​១ កូន៤ កុកិសរ១ កូន៤ កុមញ្ជរី១ កូន២ កុជ្មហសេង១ កូន២ កុភ្រមរី១ កូន២ កុកត្តិលី១ កុស្រី១ កុតិលិ-១ វាច្កប១ កុកុកះ១ កុរំនោចវ្រះ១។

(១១-១២) អ្នកបម្រើជាអំណោយ (មាន) កុ–ន្ទហ្ហរូ១ កុរង្គស្រីយ១។

(១២-១៤)ស្រែ៧សន្រែ គោ៨០ ស្រែដែលជាវនៅឯស្ដុកស្លាងនិងច្បារ២សន្រែ —(មានស្រែនៅ–)​វះវុន ស្រែវ្រៃក្រាយ ស្រែប្រសាន–។

ពន្យល់ពាក្យ

ម្រតាញ៑                ឋានន្តរនាមរបស់មន្ត្រីព្រះមហាក្សត្រឬព្រាហ្មណ៍ថ្នាក់ខ្ពស់​នាសម័យមុនអង្គរ។

វ្រះកម្រតាង៑អញ៑     ឋានន្តរនាមអាទិទេពឬព្រះមហាក្សត្រនាសម័យមុនអង្គរ។ ពាក្យ​នេះ​ត្រូវនឹងពាក្យទំនើបថា «ព្រះគម្ដែងអញ» មានន័យ​ថា «លោកជាអម្ចាស់នៃខ្ញុំ»។

តិលកេឝ្វរ              (សំ. តិលក = ចឺម + ឦឝ្វរ = ទេព) ទេពនៃតិលក, ជាព្រះនាមម្យ៉ាង​របស់ព្រះឥសូរ។

តាញ៑                    ជាឋានន្តរនាម​សម័យមុនអង្គរ។ ក្នុងសិលាចារឹកនេះ សំដៅ​ដល់​អ្នកដែលជាយជមានចំពោះព្រះ។

យជមាន               អ្នកធ្វើយជ្ញ  អ្នកធ្វើពិធីសក្ការបូជា  អ្នកមានធនធាន​រៀបចំ​ពិធីបូជា។

ក្លោញ៑                  មេ ប្រធាន មេក្លោង។

កន្មេង៑                  ក្មេង។

ចុះ                       កត់ត្រា ចុះបញ្ជី។

តងៃ                     ថ្ងៃ។

តងៃវ្រះ                 ថ្ងៃសីល។

ក្ញុំ                         អ្នកបម្រើ។

ឃោទ                   (សំ.) ជាឋានន្តរនាមសម្គាល់បុរស មនុស្សប្រុសពេញកម្លាំង។

វា                         ឋានន្តរនាម​សម្គាល់មនុស្សប្រុស។

កុ                         ឋានន្តរនាម​សម្គាល់មនុស្សស្រី។

ស្រេ                     ស្រែ។

សន្រេ                   ខ្នាតរង្វាស់ស្រែ។

ទ្រោង                   ទាំង រួមទាំង និង។

ច្បរ៌                      ច្បារ។

វ្រៃ                       ព្រៃ។

———————–

Inscription of Sambour village K.664

This inscription was found in Toul Speu, Sambour village, former Phnom Penh district, Kandal province, now corresponding to Sambour village, Sangkat Dangkor, Khan Dangkor, Phnom Penh. However, no documents confirm the location and other archeological sites in the area, only reports of the inscription being brought to the National Museum in Phnom Penh in 1930. According to the Archaeological site Map of Cambodia (CISARK) website, the inscription was found at the Sambour Meas pagoda, where also found pieces of the throne, a sandstone pedestal, and Garuda.

In 1953, Cœdès studied and published this inscription in his fifth book, Inscriptions du Cambodge. Phillip Jenner also studied the inscription published in English, but his studies relied on Coedes’ documents.

This inscription is inscribed on the stone commonly used in the Angkorian period, and designed similarly Sima form, but the design is not very good and there are many removals on the stone surfaces.​

Moreover, it contained the 14-line text, written in ancient pre-Angkorian Khmer, which is not dated, but in alphabetical or arithmetic form, it should have been between the 7th-8th centuries. The main meaning of this article described the list of slaves, rice fields and cows, which is the feast of the Mratañ Komar Svami dedicated to the temple of Preah Vraḥ Kamsteṅ Añ Tilakesvra. In addition, it dedicated female servants who have children and grandchildren to work with.

អត្ថបទដោយ៖ លោក ហ៊ុន ឈុនតេង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

អត្ថបទផ្សេងទៀត

- Advertisement -spot_img

បណ្ដាញសង្គម

18,489FansLike
191,100FollowersFollow
17,900SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!