ទំព័រដើមហោរាសាស្ត្រ

ហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃ

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍ ១៣កើត ខែកត្តិក ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស២៥៦៧ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០...

*ចំណាំ៖ ឆ្នាំទាំង៤ ខាល ម្សញ់ វក រកា រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ឆ្នាំទាំង៦ ជូត រោង មមី មមែ ច កុរ រាសីល...

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១១កើត ខែកត្តិក ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស២៥៦៧ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ...

*ចំណាំ៖ ឆ្នាំទាំង៤ ឆ្លូវ ខាល រកា កុរ រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ឆ្នាំទាំង៤ ជូត ថោះ រោង វក រាសីល្អមធ្យ...

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃពុធ ១០កើត ខែកត្តិក ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស២៥៦៧ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២...

*ចំណាំ៖ ឆ្នាំទាំង៤ ឆ្លូវ ម្សាញ់ វក រកា រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ឆ្នាំទាំង៥ ខាល ថោះ មមី មមែ ច រាសីល្...

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៤កើត ខែកត្តិក ឆ្នាំថោះ​ បញ្ចស័ក ព.ស​២៥៦៧ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ...

ចំណាំ៖ ឆ្នាំទាំង៤ ខាល មមី វក ច រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ឆ្នាំទាំង៦ ជូត ឆ្លូវ​ រោង មមែ រកា កុរ រ...

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃចន្ទ ១កើត ខែកត្តិក ឆ្នាំថោះ​ បញ្ចស័ក ព.ស​២៥៦៧ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០...

ចំណាំ៖​ ឆ្នាំទាំង៥ ខាល ថោះ វក រកា កុរ រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ឆ្នាំទាំង៥ ជូត ឆ្លូវ រោង ម្សាញ់ ...

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍ ១៣រោច ខែអស្សុជ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស២៥៦៧ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០...

*ចំណាំៈ ឆ្នាំទាំង៥ ខាល ថោះ មមី វក ច រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ឆ្នាំទាំង៤ ជូត រោង មមែ រកា រាសីល្អមធ្យ...

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃសុក្រ ១២រោច ខែអស្សុជ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស២៥៦៧ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២...

*ចំណាំៈ ឆ្នាំទាំង៣ រោង ម្សាញ់ រកា រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ឆ្នាំទាំង៤ ឆ្លូវ ខាល ថោះ កុរ រាសីល្អមធ្យ...

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១១រោច ខែអស្សុជ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស២៥៦៧ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្...

*ចំណាំៈ ឆ្នាំទាំង៤ ឆ្លូវ ថោះ មមី មមែ រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ឆ្នាំទាំង៥ ជូត ម្សាញ់ វក ច កុរ រាសីល្...

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃពុធ ១០រោច ខែអស្សុជ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស២៥៦៧ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣...

*ចំណាំៈ ឆ្នាំទាំង៥ ឆ្លូវ រោង ម្សាញ់ វក ច រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ឆ្នាំទាំង៤ ខាល ថោះ មមី កុរ រាសីល្...
error: Content is protected !!