ទំព័រដើមហោរាសាស្ត្រ

ហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃ

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៥រោច ខែមាឃ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស២៥៦៧ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០...

*ចំណាំ៖ ឆ្នាំទាំង៥ ឆ្លូវ រោង មមី វក រកា រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ឆ្នាំទាំង៤ ជូត ខាល មមែ ច រាសីល្អមធ...

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃពុធ ៤រោច ខែមាឃ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

*ចំណាំ៖ ឆ្នាំទាំង៤ ជូត ថោះ មមែ ច រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ឆ្នាំទាំង៤ ឆ្លូវ ម្សាញ់ រកា កុរ រាសីល្អមធ...

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យ ១រោច ខែមាឃ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស២៥៦៧ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

*ចំណាំ៖ ឆ្នាំទាំង៣ រោង ម្សាញ់ រកា រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ឆ្នាំទាំង៤ ជូត ថោះ មមែ ច រាសីល្អមធ្យម។ ឆ...

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃសុក្រ ១៤កើត ខែមាឃ ឆ្នាំថោះ​ បញ្ចស័ក ព.ស​២៥៦៧ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤...

ចំណាំ៖ ឆ្នាំទាំង៦ ជូត ថោះ ម្សាញ់ មមី រកា កុរ រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ឆ្នាំទាំង៤ ឆ្លូវ ខ...

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៣កើត ខែមាឃ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស២៥៦៧ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២...

*ចំណាំ៖ ឆ្នាំទាំង៤ ជូត ខាល រោង វក រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ឆ្នាំទាំង៦ ឆ្លូវ ម្សាញ់ មមែ រកា ច កុរ រា...

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃពុធ ១២កើត ខែមាឃ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស ២៥៦៧ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ចំណាំ៖ ឆ្នាំទាំង៥ ឆ្លូវ ម្សាញ់ មមែ ច កុរ រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ឆ្នាំទាំង៥ ជូត ថោះ&...

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃអង្គារ ១១កើត ខែមាឃ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស២៥៦៧ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

*ចំណាំ៖ ឆ្នាំទាំង៤ ថោះ រោង វក រកា រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ឆ្នាំទាំង៥ ឆ្លូវ ខាល ម្សាញ់ មមែ កុរ រាសី...

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃចន្ទ ១០កើត ខែមាឃ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស២៥៦៧ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ចំណាំ៖ ឆ្នាំទាំង៤ ខាល ម្សាញ់ មមែ កុរ រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ឆ្នាំទាំង៦ ជូត ឆ្លូវ ថោះ មមី វក ច ...

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យ ៩កើត ខែមាឃ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស ២៥៦៧ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤...

*ចំណាំ៖ ឆ្នាំទាំង៤ ឆ្លូវ រោង មមី ច រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ឆ្នាំទាំង៤ ជូត ថោះ ម្...
error: Content is protected !!