ទំព័រដើមហោរាសាស្ត្រ

ហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃ

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍ ៨កើត ខែអាសាធ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស២៥៦៨ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤

*ចំណាំ៖ ឆ្នាំទាំង៣ រោង ម្សាញ់ វក រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ឆ្នាំទាំង៦ ឆ្លូវ ខាល ថោះ មមែ រកា កុរ រាសី...

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃសុក្រ ៧កើត ខែអាសាធ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស២៥៦៨ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤

*ចំណាំ៖ ឆ្នាំទាំង៥ ថោះ មមែ រកា ច កុរ រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ឆ្នាំទាំង៤ ជូត ខាល រោង មមី រាសីល្អមធ្...

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៦កើត ខែអាសាធ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស២៥៦៨ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២...

*ចំណាំ៖ ឆ្នាំទាំង៦ ឆ្លូវ ខាល រោង ម្សាញ់ មមី វក រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ឆ្នាំទាំង៤ ជូត ថោះ មមែ ច រា...

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃពុធ ៥កើត ខែអាសាធ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស២៥៦៨ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤

*ចំណាំ៖ ឆ្នាំទាំង៣ ជូត វក កុរ រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ឆ្នាំទាំង៦ ឆ្លូវ ថោះ រោង ម្សាញ់ រកា ច រាសីល្...

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃអង្គារ ៤កើត ខែអាសាធ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស២៥៦៨ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤

*ចំណាំ៖ ឆ្នាំទាំង៥ ខាល មមី មមែ រកា ច រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ឆ្នាំទាំង៤ ឆ្លូវ ថោះ រោង វក រាសីល្អមធ...

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃចន្ទ ៣កើត ខែអាសាធ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស២៥៦៨ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤

*ចំណាំ៖ ឆ្នាំទាំង៤ ឆ្លូវ ថោះ ម្សាញ់ កុរ រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ឆ្នាំទាំង៥ ជូត ខាល មមី វក ច រាសីល្...

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យ ២កើត ខែអាសាធ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស២៥៦៨ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤

*ចំណាំ៖ ឆ្នាំទាំង៤ ជូត ឆ្លូវ វក រកា រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ឆ្នាំទាំង៤ ខាល រោង មមែ ច រាសីល្អមធ្យម។...

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍ ១កើត ខែអាសាធ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស២៥៦៨ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤

*ចំណាំ៖ ឆ្នាំទាំង៤ ខាល ម្សាញ់ មមី ច រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ឆ្នាំទាំង៥ ជូត ឆ្លូវ ថោះ វក កុរ រាសីល្...

ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃសុក្រ ១៤រោច ខែជេស្ឋ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស២៥៦៨ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤

*ចំណាំ៖ ឆ្នាំទាំង៤ ខាល វក រកា កុរ រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត។ ឆ្នាំទាំង៦ ជូត ថោះ រោង ម្សាញ់ មមែ ច រាសី...
error: Content is protected !!