ទំព័រដើមសិល្បៈសិល្បៈទស្សនីយភាព

សិល្បៈទស្សនីយភាព

កង្កួច

កង្កួច (ខ្មែរយើងច្រើនហៅថា “អង្កួច” ទៅវិញ) ជាឧបករណ៍តន្ត្រីមួយប្រភេទដែលគេឃើញមាននៅក្នុងតំបន់ផ្សេង...

ល្ខោនខោល

ល្ខោនខោល គឺជាល្ខោនមួយមានអាយុកាលចំណាស់ជាងគេ និងមានការពេញនិយមខ្លាំងក្នុងសង្គមខ្មែរនាសម័យបុរាណ ដោ...
error: Content is protected !!