តន្ត្រី

តន្ត្រីជនជាតិកូឡានៅរតនមណ្ឌល ខេត្តប៉ៃលិន

ខេត្តប៉ៃលិន ជារតនមណ្ឌលដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសថៃឡង់ដ៍សម្បូណ៌ទៅដោយរ៉ែត្បូងដ៏មានតម្លៃ។ ធនធា...

តន្ត្រីស្គរដៃ ស្គរប៉ុ

កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រនៃវប្បធម៌ ប្រកបដោយទម្រង់សិល្បៈសម្បូណ៌បែប ជាងម្ភៃទម្រង់ មានល្ខោន របាំ និង...

រឡែត

រឡែត គឺជាឧបករណ៍ភ្លេងទោលមួយប្រភេទរបស់ជនជាតិដើម ព្នង រអូង ចារាយ ព្រៅ។ ឧបករណ៍ភ្លេងនេះមានទំនាក់ទំន...

ឧបករណ៍តន្ត្រីគែន និងរបាំគែន

គែន ជាឧបករណ៍តន្ត្រី គ្រឿងផ្លុំធ្វើពីបំពង់ឫស្សីតូចៗប្រមាណប៉ុនម្រាមដៃចំនួន៨ ១២​ ១៤ ឬ១៦ ដោយមានបង្...
error: Content is protected !!