តន្ត្រី

ឧបករណ៍តន្ត្រីគែន និងរបាំគែន

គែន ជាឧបករណ៍តន្ត្រី គ្រឿងផ្លុំធ្វើពីបំពង់ឫស្សីតូចៗប្រមាណប៉ុនម្រាមដៃចំនួន៨ ១២​ ១៤ ឬ១៦ ដោយមានបង្...

ស្គរខ្មែរតាមរយៈរូបតំណាងលើជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរ

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ ខ្ញុំប្រើពាក្យ «ប្រាសាទអង្គរ» ដោយសំដៅទៅលើប្រាសាទបុរាណខ្មែរ នៅក្នុង «តំបន់អង្គ...
error: Content is protected !!