តន្ត្រី

វង់ភ្លេងពិណពាទ្យ

បុព្វបុរសខ្មែរបានបន្សល់ទុកវប្បធម៌ និងអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងក្នុងសម័យអង្គរដែលជា តឹកតាងស្នាដៃដល់ខ្មែរជំ...

កង្កួច

កង្កួច (ខ្មែរយើងច្រើនហៅថា “អង្កួច” ទៅវិញ) ជាឧបករណ៍តន្ត្រីមួយប្រភេទដែលគេឃើញមាននៅក្នុងតំបន់ផ្សេង...
error: Content is protected !!