តន្ត្រី

ឧបករណ៍តន្ត្រី​ “ស្រឡៃ”

ស្រឡៃ ជាឧបករណ៍តន្ត្រីគ្រឿងផ្លុំមួយដែលមានអាយុកាលចាស់ នៅក្នុងចំណោមឧបករណ៍តន្ត្រីបុរាណខ្មែរ ដោយមាន...

៉ឧបករណ៍តន្រ្តី “ខ្លុយ”

គេឃើញមាននៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនូវឧបករណ៍តន្ត្រី «ខ្លុយឫស្សី» គឺនៅគ្រប់ទីកន្លែ​ង​ដែលមានដើមឫស្សីឬដ...

ឧបករណ៍តន្ត្រី “គងវង់”

ពាក្យ “គង” ជាលក្ខណៈនៃក្រុមទាំងមូល សំដៅទៅលើឧបករណ៍គ្រឿងដំ រួមមានគងញី (គងដោះ) គងឈ្មោល (គងរាបឬគងសំ...

ស្គរធំនៅប្រទេសកម្ពុជា

ប្រទេសកម្ពុជាមានស្គរច្រើនប្រភេទរួមមាន៖ ស្គរមហោរធឹក ស្គរភ្លៀង ស្គរអារក្ស ស្គរដៃ ស្គរដី ស្គរថូន ...

ឧបករណ៍តន្ត្រី «ពាទ្យ»

ពាទ្យ ជាប្រភេទគ្រឿងដំនិងជាឧបករណ៍តន្ត្រីដ៏ចាស់មួយនៅក្នុងចំណោមឧបករណ៍តន្ត្រីខ្មែរទាំងអស់ដោយមានទាំ...

ទ្រខ្មែរ

Tror Khmer (Three-stringed Fiddle): Tror Khmer, also called Tror Khsae Bey, literally meaning ...

ឧបករណ៍តន្ត្រី “ព្លយ”

"Ploy" is a free-reed mouth organ. The number of pipes, made of bamboo, varies from two, three...

ឧបករណ៍តន្ត្រីខ្មែរ “ពិណ”

Khmer musical instrument "Pinn", Khmer “Pinn” or ​"Harp" is a musical instrument used as a sol...

វង់តន្ត្រីអាពាហ៍ពិពាហ៍

"Wedding Ensemble", Cambodia is the Kingdom of Culture with a glorious civilization, rich in t...
error: Content is protected !!