តន្ត្រី

ប៉ីពក

ឧបករណ៍តន្ត្រីគ្រឿងផ្លុំដែលមានអណ្តាតនៅប្រទេសកម្ពុជា រួមមាន អណ្តាតមួយឬមួយស្រទាប់ (គឺស្នែងនិងប៉ីព...

ចំណាត់ថ្នាក់ឧបករណ៍តន្ត្រីខ្មែរ

ចំណាត់ថ្នាក់ឧបករណ៍តន្រ្តីរបស់ខ្មែរមានទម្រង់មួយជំហានឬមួយជ្រុង។  ជាទូទៅ តន្រ្តីករខ្មែរប្រើក...

សម្រស់និងសោភ័ណនៃកំណាព្យនិងមេកាព្យខ្មែរ

កំណាព្យខ្មែរ មានក្បួនខ្នាត សម្រស់ និងសោភ័ណខ្ពស់ណាស់ ដែលជាតិសាសន៍ដទៃទៀតគ្មាន។ នេះក៏ដោយសារចំណេះដ...
error: Content is protected !!