ទំព័រដើមនិទានកថាអក្សរសិល្ប៍

អក្សរសិល្ប៍

គ្រូបង្រៀនស្រុកស្រែ (ភាគទី៧)

(៨.គុកខ្មែរ) ថ្ងៃចេះតែដើរ…។ សីហា ដាច់ ថ្ងៃ២កញ្ញាបានមកដល់។ ម៉ៅបានត្រូវដោះលែងចេញពីគុក។ ដំណើរន...

រឿងធនញ្ជ័យ (ភាគទី៣)

បើដូច្នោះមានតែអញនាំទៅថ្វាយស្តេចឲ្យស្រលះអំពីខ្លួនអញ គិតដូច្នោះហើយក៏ប្រាប់ថាអាជ័យឯង អញនឹងយកទៅថ្វ...

គ្រូបង្រៀនស្រុកស្រែ (ភាគទី៥)

(៦.ស្រីៗ) ក្រោយដែលបងហមបានចេញបាត់ទៅ គ្រូៗឈប់មកលេងផ្ទះគាត់ទៀត។ លោកគ្រូម៉េងដែលជាអ្នកធ្លាប់ប្រម...
error: Content is protected !!