ទំព័រដើមនិទានកថាអក្សរសិល្ប៍

អក្សរសិល្ប៍

អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៦៣)

(ក្បួនការពារឯករាជ្យ)                ...

រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន

ភាគទី៦១ (ក្បួនការពារឯករាជ្យ)     ប៉ុន្តែរបបគ្រប់គ្រងនីមួយៗ ពុំអាចរលំប្ញសកែវដ...

អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៦១)

(ក្បួនការពារឯករាជ្យ)     ប៉ុន្តែរបបគ្រប់គ្រងនីមួយៗ ពុំអាចរលំប្ញសកែវដួលបានងាយៗឡើយពីព្រោះមនុស...

អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៦០)

(ស្រីទុគ៌ត)             បាទសិស្សខ្ញុ...

អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៥៩)

(ស្រីទុគ៌ត) ហាសៗ លោកគ្រូមកឈឺឆ្អាលក្នុងរឿងនេះ?        ...

រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៥៨)

(ស្រីទុគ៌ត) សត្វឆ្ងាយពីសំបុក្ររងាកំព្រាយ៉ាងណាជនអ្នកឆ្ងាយពីស្រុកទេសក៏រងាកំព្រាយ៉ាងនោះដែរ ក្រ...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៥៧)

(ស្នេហានៅលើទូក) នាយកតគេចចុះគេចឡើងចាប់បានដៃនាយបម្រុងកាច់មូលត្រាតែធ្លាក់ដាវពីដៃដូចគ្នា។ ទឹក ប...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៥៧)

(ស្នេហានៅលើទូក) នាយកតគេចចុះគេចឡើងចាប់បានដៃនាយបម្រុងកាច់មូលត្រាតែធ្លាក់ដាវពីដៃដូចគ្នា។ ទឹក ប...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៥៥)

(ថ្កើងត្រង់ណា) តើជនទាំងពីរស្លាប់ ឬរស់? គាប់ជួនរដូវនោះជារដូវវស្សា ភ្លៀងធ្លាក់ញឹកញយអណ្តូងដ...
error: Content is protected !!