ទំព័រដើមនិទានកថាអក្សរសិល្ប៍

អក្សរសិល្ប៍

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៤៦)

(ស្នេហាលើទូក) នារីព្រឺក្នុងចិត្តដោយនឹកថា វិធានការនេះសំខាន់រើមិនរួចមែនតែនាងសើចយ៉ាងរីករាយៈ ...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៤៥)

(ស្នេហាលើទូក)           អារុណឆ្លេឆ្លា មើលទៅក្រ...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៤៤)

រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន ភាគទី៤៥ (ស្នេហាលើទូក)         ...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន​ (ភាគ៤៣)

(ស្នេហាលើទូក) នៅក្នុងបន្ទប់មួយដ៏ធំល្វឹងល្វើយ ភ្ញៀវទាំងអស់អង្គុយលើកៅអីត្រៀបត្រាមើលស្រីរាំ ក្...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៤២)

រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន ភាគទី៤២ (ស្នេហាលើទូក)         ...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៤១)

(ស្នេហាលើទូក) អារុណឆ្លេឆ្លា មើលទៅក្រដាសនៅគល់ឈើម្តង មើលទៅរទេះទាំងពួងម្តង មើលទៅ វីរៈដែលដួលម្ត...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៤២)

ស្នេហាលើទូក ព្រឹកនោះ ស្រុកភ្នៀតមានសកម្មភាពខុសពីធម្មតា។ រទេះប្រមាណជិតមួយរយមក ...

រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៣៩)

(ទារុណកម្ម) ឳ! ទារុណកម្មដែលមានន្ទទទួល ស្រ្តីឃើញហួសសេចក្តីស្មានរបស់នាងទៅហើយ។ ឥឡូវមានហេតុមួយទ...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៨)

(ទារុណកម្ម) រួចលោកមាក្នុងពេលបណ្តើរនេះ សូមវាយវានឹងរំពាត់ផ្តៅធំមួយ ឲ្យវាបែកឈាមហូរ សស្រាក់ ឈឺច...
error: Content is protected !!