ទំព័រដើមនិទានកថាអក្សរសិល្ប៍

អក្សរសិល្ប៍

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៥៧)

(ស្នេហានៅលើទូក) នាយកតគេចចុះគេចឡើងចាប់បានដៃនាយបម្រុងកាច់មូលត្រាតែធ្លាក់ដាវពីដៃដូចគ្នា។ ទឹក ប...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៥៧)

(ស្នេហានៅលើទូក) នាយកតគេចចុះគេចឡើងចាប់បានដៃនាយបម្រុងកាច់មូលត្រាតែធ្លាក់ដាវពីដៃដូចគ្នា។ ទឹក ប...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៥៥)

(ថ្កើងត្រង់ណា) តើជនទាំងពីរស្លាប់ ឬរស់? គាប់ជួនរដូវនោះជារដូវវស្សា ភ្លៀងធ្លាក់ញឹកញយអណ្តូងដ...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៥៤)

(ថ្កើងត្រង់ណា)            នាយបម្រុងតុបតែង...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៥៣)

(ថ្កើងត្រង់ណា)            ហ៎! ហ៎ នាំគ្នាម...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៥២)

(ថ្កើងត្រង់ណា)           ហាសៗ! នេះមកពីអូន ធ្លា...

រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន

ភាគទី៥១ (ថ្កើងត្រង់ណា)           ទឹកស្ទឹងសិរីសោភណ្ឌ ហូរវឹងឥតស្រាកស្រាន្ត នាំគល់ឈើពណ៌ខ្មៅដែល...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៥០)

(ស្នេហាលើទូក)           ព្រះនាងមណីគ្រវីក្បាល ធ្វើដូចឆ្ងល់ថាៈ     &nb...

អក្សរសិល្ប៍៖ រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន (ភាគ៤៩)

(ស្នេហាលើទូក)           បាទ! ឳព្រះម្ចាស់អើយ! ថ...
error: Content is protected !!