ពាក្យបណ្ដៅខ្មែរ

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ#៤៥៖ មេលូន កូនកាយ តើជាអ្វី?

រៀបរៀងដោយ៖ AMS Khmer Civilization ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ ខ. អំុទូក

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ ៤១៖ មេង៉ា ហាក្នុងព្រៃ តើជាអ្វី?

រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស សុភាព ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ ឃ.អង្គប់
error: Content is protected !!