ពាក្យបណ្ដៅខ្មែរ

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ៖ ២៩-បើអត់គេនាំគ្នារក ដល់បានមក ទ្រង់ព្រះកន្សែង តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ គ. ម្ទេស រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស​ សុភាព

២៧. នាងតីនាងតុំ អង្គុយលើភ្នំធ្វើមាត់អេចអូច។ តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ ឃ. បាយពុះ រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស សុភាព

២៦. ឃ្លោកមិនឃ្លោក ល្ពៅមិនល្ពៅ លើកដាក់លើភ្លៅកន្ទ្រឹមបាយចូក។ តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ គ. ស្គរ រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស សុភាព

២៥. គោដេក ខ្សែដើរ។ តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ ឃ. ផ្លែឪឡឹក ឬ ផ្លែល្ពៅ រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស សុភាព

២៤. ខ្មៅក្ងេះ កេះសូន។ តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖  គ. កូនសេះ រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស សុភាព

២២. ស្រីលឿងខៀវខ្ចី មនុស្សលើផែនដី មេត្រីនាងគ្រប់គ្នា តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖  គ. មាស រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស សុភាព

២១. អូសសេះកាត់ត្រឡោក តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖  ឃ. កូតទ្រ រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស សុភាព
error: Content is protected !!