ទំព័រដើមសិល្បៈ

សិល្បៈ

កំណាព្យច្បាប់ស្រី (ភាគទី១) | Jbab Srey (Part 1)

--------------------------------- *Follow & Chart with us Youtube: https://youtu.be/...

ឧបករណ៍តន្ត្រី «ពាទ្យ»

ពាទ្យ ជាប្រភេទគ្រឿងដំនិងជាឧបករណ៍តន្ត្រីដ៏ចាស់មួយនៅក្នុងចំណោមឧបករណ៍តន្ត្រីខ្មែរទាំងអស់ដោយមានទាំ...

ទ្រខ្មែរ

Tror Khmer (Three-stringed Fiddle): Tror Khmer, also called Tror Khsae Bey, literally meaning ...

ល្ខោនចម្រុះ

Combined Theater: Combined Theater is a theatrical form, combining several art forms into one,...

ល្ខោននិយាយ

"Spoken Theater", Kingdom of Cambodia is endowed with ubiquitous forms of theater or play, suc...

ឧបករណ៍តន្ត្រី “ព្លយ”

"Ploy" is a free-reed mouth organ. The number of pipes, made of bamboo, varies from two, three...

ឧបករណ៍តន្ត្រីខ្មែរ “ពិណ”

Khmer musical instrument "Pinn", Khmer “Pinn” or ​"Harp" is a musical instrument used as a sol...

វង់តន្ត្រីអាពាហ៍ពិពាហ៍

"Wedding Ensemble", Cambodia is the Kingdom of Culture with a glorious civilization, rich in t...

វង់ភ្លេងអារក្ស

កម្ពុជា ជាព្រះរាជាណាចក្រនៃវប្បធម៌ មានទម្រង់សិល្បៈទស្សនីយភាពភាពសម្បូណ៌បែប រួមមានរបាំ ល្ខោន និងត...
error: Content is protected !!