ទំព័រដើមកំសាន្តអារម្មណ៍

កំសាន្តអារម្មណ៍

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ ៤១៖ មេង៉ា ហាក្នុងព្រៃ តើជាអ្វី?

រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស សុភាព ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ ឃ.អង្គប់

ពាក្យបណ្តៅ​៣៩៖ ព្រឹក្សាដុះនៅនាផ្លូវ អ្នកផងដើរទៅ ឱ្យថ្លៃមុនទិញ តើជាអ្វី?

រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា​​ មាស​ សុភាព ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ ខ. ដើមម្កាក់

ពាក្យបណ្តៅ​៣៨៖ នាងធូរនាងធាត់ នាងធូរឥតមាត់ នាងធូរធាត់ឯង តើជាអ្វី?

រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា​​ មាស​ សុភាព ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ គ. ខ្នើយ

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ៣៧៖ ដើមវាប៉ុនសសរ ស្លឹកវាល្អ ប៉ុនក្ដារកី តើជាអ្វី?

រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស សុភាព ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ ខ. ដើមចេក

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ៣៥៖​ ដាក់បញ្ចូលត្រង់ ដល់តម្រង់វៀច តើជាអ្វី?

រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា​ មា​ស សុភាព ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ ឃ. ចុកថ្នាំ
error: Content is protected !!