ទំព័រដើមប្រវត្តិសាស្ត្រ

ប្រវត្តិសាស្ត្រ

វត្តព្រះឥន្ទ្រកោសីយ៍

Wat Preah Enkosey Monastery: Wat Preah Enkosey Monastery or the Siem Reap people commonly call...

សិលាចារឹកវន្ទាដល់ឥសីជៃមិនិ

នៅក្នុងឆ្នាំ១៩២៧ អ្នកស្រាវជ្រាវ​បាន​រកឃើញថ្មមានចារឹក​ “ឱជៃមិនយេស្វាហា” នៅ​ក្នុង​កំណាយដឹកនាំដោយ...

ស្ថានីយផូស៊ីលភ្នំដូងព្រះ

"Fossil Site at Phnom Dong Preah", Phnom Dong Preah is a marine fossil site and this mountain ...

សិក្សាអំពីដើមកំណើតឈ្មោះខេត្តបាត់ដំបង

"A study on the native of the name of Battambang province", there are many opinions and especi...

ផូស៊ីល​រកឃើញនៅ​ភ្នំ​បាក់​

"Fossils found at Phnom Bak", Phnom Bak is a marine fossil side that the team visited in 2019 ...
error: Content is protected !!