ទំព័រដើមទំនៀមទម្លាប់បុរាណ

ទំនៀមទម្លាប់បុរាណ

ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា

វិសាខបូជា គឺជាពិធីបូជាធំ វិសេសវិសាល និងមានសារៈសំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកទាំងឡាយក្នុងសកលល...

ការគោរពព្រះពុទ្ធបាទ

ពុទ្ធសាសនិកជឿថា ព្រះពុទ្ធបាទ គឺបានបន្សល់ទុកដោយព្រះពុទ្ធសក្យមុនី បើទោះបីជាមានព្រះពុទ្ធជាច្រើនអង...

ពិធីកោរជុកនៅភូមិថ្នល់ទទឹង និងអូរទទឹង (សៀមរាប)

The cutting of the top knot at Thnal Toteung and Ototeung villages (Siem Reap):The cutting of ...

កិច្ចប្រដាល់ និងចំបាប់ក្នុងពិធីឡើងអ្នកតា

Boxing and wrestling in the Neak Ta ascension ceremony: boxing and wrestling is a traditional ...

ជំនឿលើអ្នកតាជិះដំរី

"Belief in the Neak Ta Elephant Rising", In general, the Neak Ta Ceremony is held in almost ev...

ជំនឿលើពិធីឱ្យធម៌ (រៀបសូត្រ)

ជំនឿលើពិធីឱ្យធម៌ដល់មនុស្សជិតស្លាប់ក្នុងសង្គមខ្មែរតាមជនបទ គឺនៅប្រតិបត្តិនៅឡើយ ពិសេសតំបន់ដែលមានក...

ព្រះអាទិត្យ (សូរ្យ /សូរិយា) ក្នុងជំនឿខ្មែរ

"The God of Sun (Aditya/Surya) in Khmer Belief", The belief in a god of the sun evidentially a...

ឧទាហរណ៍៣អំពី “ការទាញព្រ័ត្រក្នុងពិធីឡើងអ្នកតានៅខេត្តកំពង់ធំ”

អត្ថបទនិយាយអំពីអ្នកតា គឺធ្លាប់បានបង្ហាញត្រួសៗរួចហើយក្នុងគេហទំព័រ AMS Khmer Civilization (https...

ទិដ្ឋភាពទូទៅអំពីអ្នកតា និងជីវចលក្នុងសង្គមខ្មែរ

តើអ្វីជាជំនឿលើអ្នកតា ឬជីវចល? គ្រប់សាសន៌ទាំងអស់លើលោកភាគច្រើនតែងមានជំនឿផ្សេងៗតាំងពីបុរាណមក រហ...
error: Content is protected !!