ប្រវត្តិសិល្បៈ

សិក្សាអំពីដើមកំណើតឈ្មោះខេត្តបាត់ដំបង

"A study on the native of the name of Battambang province", there are many opinions and especi...

ប្រាសាទអំបែងនំ

"Prasat Ambeng Nom", Located in Prich village, Sakream commune, Balang district, Kampong Thom ...

ប្រាសាទភ្នំព្រះនេត្រព្រះ

"Prasat Phnom Preah Netr Preah", Prasat Phnom Preah Netr Preah locates in Banteay Meanchey pro...

សករាជដែលខ្មែរប្រើ

"Sakaraja that Khmer use", Khmer uses 4 Eras, Maha Sakaraja (Great/Major Era), Buddhist Era, C...

សំណង់គភ៌គ្រឹះប្រាសាទត្រពាំងគុក

"Trapeang Kuk, Garbhagriha in Khmer architecture", Garbhagriha is a Sanskrit word that means s...

ចម្លាក់សត្វមករ

"Makara", in the architectural structures of ancient Khmer temples, we see decorative ornament...

ប្រាសាទវត្តអធ្វា

"Prasat Vat Athvea", Vat Athvea temple was located in Kakrgnagn village, Siem Reap commune, Si...

ព្រះធាតុខ្វាន់ពីរ

"Preah Theat Khvan Pir", this temple is located in Village 105, Thmey Commune, Chit Borey Dist...
error: Content is protected !!